Оддел: 3.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од македонскиот новинарски печат со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Постирано во *Избор 15 Странски сведоштва 3.2 Само слика

1924_Крсте Петков Мисирков – Македонецот

„… Мислата ми е за денационализацијата на Македонците во “Јужна Србија”, за нивното посрбување. Тоа прашање е од значење и за нас, македонците, и за србите, и за вас, Бугарите и за европската дипломатија и општествено мнение. …“

Постирано во 3.2 Само слика

1923_Одбележување 20 годишнина на Илинденското Востание