Оддел: 7.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни балкански извори.

Постирано во 7.1 Слика и посока

1522_Feliks Petančić – ‘De itineribus in Turciam libellus’, v1

„… граница помеѓу Македонците и Трибалите или Бугарите …“ Дубровничкиот летописец Феликс Петанчиќ вели: „… Скопјe се наоѓа на границата кадешто Дарданија завршува и почнува Македонија… Низ градот тече реката Вардар… Додека Жеглигово (Кумановско поле), селото Конопница, Бобошево и мостот…

Постирано во 20.1 Српски 7.1 Слика и посока

1925.12.28_Весник Време (15000 грађана … протестују против грчких насиља над нашим живљем)

Српскиот весник „Време“ известува за големи народни протести организирани низ Македонија тогаш под српска управа против ѕверствата и наголемо извршуваното претопување (асмилиација) на половина милиони “Срби” од страна на грчката држава.

Постирано во 7.1 Слика и посока

1971_Петар Ђорђић – ‘Историја српске ћирилице’, Београд, с15

„… Климент по потекло бил од Егејското приморје, најверојатно македонски Словен. …“

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1928.04.28_Весник ‘Хрватски лист’ – Хрватите и Македонија! (пренесено)

„… Што сакаат Македонците… тие тврдат дека се одделен народ со сите етнолошки посебности и особености, и тие тоа постојано го истакнуваат во својот печат којшто излегува во туѓина, како и своите политички и национални стремежи, коишто сите ние треба…

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1908.02.10_Pučki Prijatelj, Krk, Hrvatska

»Македонија на Македонците«. Повеќето Македонци не сакаат да се приклучат ниту на Бугарија ни на Србија ни на Грција; тие бараат на Македонија да ѝ се додели самоуправа, да се ослободи од турската власт и на чело да ѝ се…

Постирано во 19.1 Грчки 7.1 Слика и посока

1945.07.02_Весник ‘Борба’ – Злосторствата на грчките реакционери над македонското население во Егејска Македонија

Постирано во 7.1 Слика и посока

1871_Српски историски учебник „Македонците најстари Словени на Балканот“

Во српски учебник по историја од 1871 пред почетокот на засилената здружена разграбувачка антимакедонска пропаганда Србите ја пишувале вистината за домородноста на Македонците на Македонскиот Полуостров. Подоцна за да ја оправдаат заеднички договорената балканска поделба на Македонија, овој факт ќе…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1903_Anton Aškerc – ‘Ljubljanski zvon”, (Nadežda Gareva, Macedonska drama)

Свесни и чувствителни луѓе припадници на разни народи знаеле и јавно го изнесувале сочувствувањето со посебно тешките страдања кои низ историјата ги имал македонскиот народ. „… О Македонијо преубава! Кога јаснa зора на слободата ќе зaсјае и на тебе, кога?…

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1536.12_Божидар Вуковиќ – ‘Октоих петтогласник)’, Архив САНУ, Београд

Божидар Вуковиќ кој е сметан за првиот српско-црногорски печатар од почетокот на 16 век, во сите свои книги се кажува дека е од Подгорица, во пределите македонски. „грешни Божидар Вуковић, отачаством от Диоклитије јеже јест ва пределех маќедонскихъ“ (Beograd, Arhiv…

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1349 « 1905_Љ, Стојановиќ – ‘Стари српски записи и натписи’, Књ. III. с.41, (бр. 4949), Београд

Стефан Душан ја додава (како првенствена) титулата македонски цар кон неговите титули 1349 Според Раваничкиот препис на Законикот од Стефан Душан. Законик на чесниот и Христољубив Македонски Цар Стефан, Српски, Бугарски, Унгарски, Далматински, Арбанаски, Хунгаро Влашки и независен владетел на…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1833_Милован Видаковиќ – ‘Љубезна сцена’

Зачетникот на српскиот роман Милован Видаковиќ го изразил претежното мислење од тоа време за  Македонците и Грците како два различни народа.

Постирано во 7.1 Слика и посока

1908.07.17_Весник ‘Политика’ – писателот Нушиќ интервју со Сандански, Солун

Сандански: „… Иднината на малите народи е без никакви услови. И Бугарија и Србија досега се раководеа од своите најтесни интереси. Ним главна цел не им беше слободата на ОВОЈ НАРОД овде, туку нивните себични интереси – ПРОШИРУВАЊЕ НА НИВНИТЕ…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1871_Петар Драгашевиќ – ‘Географија за средње школе’, Београд

„… Македонци су најстарији Словени на илирском простору а можда и у Еуропи …“ „… у њихавом језику може да наѓе трагова свију оних народа, који сада (можеби ‘овда’ нејасно за читање) и онда над њима владаше (нарочито Бугара и…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1879_Султан Абдул Азис – Речник Македонски

Славјано Македонски

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1912_Ivan Meštrović – ‘Uspomene na političke ljude i dogadjaje’ (Dimitar Rizov)

Во својата книга објавена во 1912 г. хрватскиот публицист Иван Мештровиќ пренесува разговор со Димитар Ризов во кој Димитар Ризов вели дека Македонците пред да станат Бугари или Срби – „не биле ниту Бугари, ниту Срби, туку – Македонци“ (македонски…