Category: 9.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни балкански извори.

Posted in 9.1 Слика и посока

2012.09.06_Igor Despot – ‘The Balkan wars in the eyes of the warring parties’

„… The reason they were generally considered to be Bulgarians lay only in the more efficient Bulgarian propaganda. …“ Igor Despot was born in Zagreb. He graduated from the faculty of humanities and social science of the University of Zagreb…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić – ‘O Makedoniji i Makedoncima’, Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

„… Самоиловото владеење со Македонија од 976-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 вкупно 42 години не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1888.02.10_Стојан Новаковиќ до Драгутин Франасковиќ, писмо, Белград

„… Панта Кондиќ родум од Прилеп, бивш ученик на солунската бугарска гимназија во VII одделение, со молба да се испрати во Србија за таму да го продолжи учењето. Рече дека сега во Коложег со уште 18 ученици е исклучен од…

Posted in 9.1 Слика и посока

1888_Љубомир Миљковић – ’Отаџбина – бугарске школе у Македонији‘

„… Најпосле има уште една појава која не може да се испушти од очи. Тоа е стремежот на Македонците да си останат свои на своето… И оваа стремеж почна да се буди, особено поради спротивставеноста меѓу бугарскиот и македонскиот говор…

Posted in 9.1 Слика и посока

1929_Скопско Научно Друштво – ’Гласник‘, Скопље

„… Јас и самите Македонски Словени ги испитував како го нарекуваат својот јазик. Секаде добивав како одговор ‘македонски’. Истиот тој назив го употребуваат и Цинцарите кога зборуваат со македонскотo српско-хрватско наречје. Не сум добил ‘бугарски’ ни во Прилеп од луѓето…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1930+ « 2000_Hrvoje Magazinović – ‘Kroz jedno mučno stoljeće’, Split

Хрвоје Магазиновиќ, пред Втора Светска војна во 1930-тите прашал еден Македонец – зошто се определил за комунистите. Македонецот одговорил: „… Тоа е единствената партија што ги признава Македонците како нација со свој јазик и култура и со право на своја…

Posted in 9.1 Слика и посока

1903.08.21_Delavec Rdeči Prapor, br34, s2, Trst

„… Очигледно револуцијата се шири во Македонија. Турција апсолутно не е во состојба да ја задуши. На втори овој месец востаниците прокламираа револуција и подвлекоа дека ќе употребат динамит во својата борба и дека ќе се држат до зборот. Во…

Posted in 9.1 Слика и посока

1932_Анђелко М. Крстић – роман ’Трајан‘, Скопље

„… – Срби вас ве викаат – одвраќа детето. – И учителот така нам ни кажува. – Не знае твојот учител ништо… Ништо тој не знае! – Што не знае?! Кој не знае?! – гракнаа повеќемина од нив од околните…

Posted in 9.1 Слика и посока

1937_Д-р Д. Ј. Поповић – ’О Цинцарима‘, Београд

„… Д-р. Св. Стевановиќ помошник на Министерот за Просвета, во една прилика, кога бил во инспекција на гимназијата во Битола, пред да се појави во гимназијата сакал да дознае дали и како напредува нашата национална идеја. Тоа се обидел на…

Posted in 9.1 Слика и посока

1903.07.02_Slovenski Narod – O Macedoniji, Ljubljana

Македонците не се бореле за приклучување кон некоја држава. Во таков случај би останале под турска власт само ако биде правична и ако ѝ се признае автономија на Македонија. „… Ниту пак бугарската јавност е загреана за македонската кауза откако…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1532-1922_Винко Прибојевиќ, Венеција (открил Новак Грга 1922)

Винко Прибојевиќ е историчар кој во неговото дело „De origine successibusque Slavorum“ (За потеклото и славата на Словените) дава непрекината линија на македонската историја од Александар Македонски па сѐ до времето кога тој живее. Покрај за народот, му дава непрекинатост…

Posted in 9.1 Слика и посока

1522_Feliks Petančić – ‘De itineribus in Turciam libellus’, v1

„… граница помеѓу Македонците и Трибалите или Бугарите …“ Дубровничкиот летописец Феликс Петанчиќ вели: „… Скопјe се наоѓа на границата кадешто Дарданија завршува и почнува Македонија… Низ градот тече реката Вардар… Додека Жеглигово (Кумановско поле), селото Конопница, Бобошево и мостот…

Posted in 20.1 Српски 9.1 Слика и посока

1925.12.28_Весник Време (15000 грађана … протестују против грчких насиља над нашим живљем)

Српскиот весник „Време“ известува за големи народни протести организирани низ Македонија тогаш под српска управа против ѕверствата и наголемо извршуваното претопување (асмилиација) на половина милиони “Срби” од страна на грчката држава.

Posted in 9.1 Слика и посока

1971_Петар Ђорђић – ‘Историја српске ћирилице’, Београд, с15

„… Климент по потекло бил од Егејското приморје, најверојатно македонски Словен. …“

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1928.04.28_Весник ‘Хрватски лист’ – Хрватите и Македонија! (пренесено)

„… Што сакаат Македонците… тие тврдат дека се одделен народ со сите етнолошки посебности и особености, и тие тоа постојано го истакнуваат во својот печат којшто излегува во туѓина, како и своите политички и национални стремежи, коишто сите ние треба…