Category: 9.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни балкански извори.

Posted in 9.1 Слика и посока

1903.07.02_Slovenski Narod – O Macedoniji, Ljubljana

Македонците не се бореле за приклучување кон некоја држава. Во таков случај би останале под турска власт само ако биде правична и ако ѝ се признае автономија на Македонија. „… Ниту пак бугарската јавност е загреана за македонската кауза откако…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1532-1922_Винко Прибојевиќ, Венеција (открил Новак Грга 1922)

Винко Прибојевиќ е историчар кој во неговото дело „De origine successibusque Slavorum“ (За потеклото и славата на Словените) дава непрекината линија на македонската историја од Александар Македонски па сѐ до времето кога тој живее. Покрај за народот, му дава непрекинатост…

Posted in 9.1 Слика и посока

1522_Feliks Petančić – ‘De itineribus in Turciam libellus’, v1

„… граница помеѓу Македонците и Трибалите или Бугарите …“ Дубровничкиот летописец Феликс Петанчиќ вели: „… Скопјe се наоѓа на границата кадешто Дарданија завршува и почнува Македонија… Низ градот тече реката Вардар… Додека Жеглигово (Кумановско поле), селото Конопница, Бобошево и мостот…

Posted in 20.1 Српски 9.1 Слика и посока

1925.12.28_Весник Време (15000 грађана … протестују против грчких насиља над нашим живљем)

Српскиот весник „Време“ известува за големи народни протести организирани низ Македонија тогаш под српска управа против ѕверствата и наголемо извршуваното претопување (асмилиација) на половина милиони “Срби” од страна на грчката држава.

Posted in 9.1 Слика и посока

1971_Петар Ђорђић – ‘Историја српске ћирилице’, Београд, с15

„… Климент по потекло бил од Егејското приморје, најверојатно македонски Словен. …“

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1928.04.28_Весник ‘Хрватски лист’ – Хрватите и Македонија! (пренесено)

„… Што сакаат Македонците… тие тврдат дека се одделен народ со сите етнолошки посебности и особености, и тие тоа постојано го истакнуваат во својот печат којшто излегува во туѓина, како и своите политички и национални стремежи, коишто сите ние треба…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1908.02.10_Pučki Prijatelj, Krk, Hrvatska

»Македонија на Македонците«. Повеќето Македонци не сакаат да се приклучат ниту на Бугарија ни на Србија ни на Грција; тие бараат на Македонија да ѝ се додели самоуправа, да се ослободи од турската власт и на чело да ѝ се…

Posted in 19.1 Грчки 9.1 Слика и посока

1945.07.02_Весник ‘Борба’ – Злосторствата на грчките реакционери над македонското население во Егејска Македонија

Posted in 9.1 Слика и посока

1871_Српски историски учебник „Македонците најстари Словени на Балканот“

Во српски учебник по историја од 1871 пред почетокот на засилената здружена разграбувачка антимакедонска пропаганда Србите ја пишувале вистината за домородноста на Македонците на Македонскиот Полуостров. Подоцна за да ја оправдаат заеднички договорената балканска поделба на Македонија, овој факт ќе…

Posted in 9.1 Слика и посока

1903_Anton Aškerc – ‘Ljubljanski zvon”, (Nadežda Gareva, Macedonska drama)

Свесни и чувствителни луѓе припадници на разни народи знаеле и јавно го изнесувале сочувствувањето со посебно тешките страдања кои низ историјата ги имал македонскиот народ. „… О Македонијо преубава! Кога јаснa зора на слободата ќе зaсјае и на тебе, кога?…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1563.12_Божидар Вуковиќ – ‘Октоих петтогласник)’, Архив САНУ, Београд

Божидар Вуковиќ кој е сметан за првиот српско-црногорски печатар од почетокот на 16 век, во сите свои книги се кажува дека е од Подгорица, во пределите македонски. „грешни Божидар Вуковић, отачаством от Диоклитије јеже јест ва пределех маќедонскихъ“ (Beograd, Arhiv…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1349 « 1905_Љ, Стојановиќ – ‘Стари српски записи и натписи’, Књ. III. с.41, (бр. 4949), Београд

Стефан Душан ја додава (како првенствена) титулата македонски цар кон неговите титули 1349 Според Раваничкиот препис на Законикот од Стефан Душан. Законик на чесниот и Христољубив Македонски Цар Стефан, Српски, Бугарски, Унгарски, Далматински, Арбанаски, Хунгаро Влашки и независен владетел на…