Category: 9.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ БАЛКАНСКИ ИЗВОРИ без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

Posted in 9.3 Само посока

1908.05-06_весник ‘Политика’, Белград

Во Косар/Жетвар 1908 година, во Ревал, денешен Талин, главен град на Естонија, во средба меѓу англискиот крал Едвард и рускиот цар Николај меѓу другите одлуки била договорена автономија на Македонија. Спроведувањето на договорот го спречува избувнувањето на Младотурската револуција.  …

Posted in 9.3 Само посока

1918 « 1964_др. Драг. Јанковић и др. Б. Кризман – ‘Грађа о стварању југословенске државе’, т1, с238, Београд

Барање од македонски претставници до српската делегација во Крфската Декларација да влезе желбата на сите Македонци како словенско население со територијата на цела Македонија да влезат во југословенската држава. Посочил: Poljakot od Makedonija

Posted in 9.3 Само посока

1901.01.25_Archiva Ministerul externe RS Romania, fond No. 21, Konstantinopol, politice, vol. 61

Сандански – „… покажува неприjателски тенденции кон бугарското царство и Егзархиjата во Цариград …“ – микрофилм, Архив на Македониjа, Скопjе, 12/25.I.1901

Posted in 9.3 Само посока

1908_Илије Барбулеску – ‘Романците спрема Србите и Бугарите’, Белград

„… Сите овие словенски доселеници на територијата на Романија, за кои понекогаш ние Романците, заради лажните теории што ни се сервираат, мислиме дека зборуваат на бугарски, се главно работници и градинари што се доселени од Македонија и за себе си…

Posted in 9.3 Само посока

1903.06.13_Obzor, 133, Zagreb

Енергичниот водач на Внатрешната македонска организација… Делчев падна пред три недели во Македонија, со трагична смрт. Делчев не беше активен војвода, но организатор на востаничкото дело. Не припаѓаше на ниедна востаничка чета, не учествуваше во борбените походи, а постојано патуваше…

Posted in 9.3 Само посока

1903.05.14_Slovenec 109, Ljubljana

Голема борба стана во околината на Сер, во источна Македонија… падна исто и водачот Делчев, кај кого Турците го нашле целиот нацрт на македонската револуција. Дека тоа е вистина, потврдува и тоа дека разбрале за скривалиштето на востаниците. Убиениот водач…

Posted in 9.3 Само посока

1903.05.14_Нови лист, 108, Риека

Телото на Делчев, еден од водачите на Македонскиот комитет, е идентифицирано по хартиите што се најдени кај него. Барањата по куќите и запленувањето на оружје во сите македонски вилаети се на дневен ред. Телеграми од Битола говорат дека покрај строгите…

Posted in 9.3 Само посока

1985_Стјепан Антољак – ‘Средновековна Македонија’, Том I, с.175, изд: Мисла – Скопје

 БУГАРСКИТЕ КРАЛЕВИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ- БУГАРИЈА БИЛА МАКЕДОНИЈА! Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Том први, Мисла, Скопје, 1985, на стр. 175, пишува: „Но од сите овие писатели сепак најинтересен е Иван Кантакузен, кој наведува едно писмо од турскиот султан, упатено до него….