Оддел: 9.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

Постирано во 9.1 Слика и посока

1838_James Wyld, James Wyld – ’Orbis veteribus notus‘, London (James Wyld)

Англиска земјописна карта за древноста. Macedonia на средина меѓу – Moesia на север, Thracia на запад, Gracia на југ, Hadriaticum Mare на запад и Illyricum на северозапад.   Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во *Избор 9.1 Слика и посока

1873_W. Smith, C. Muller – ’The world as known to ancients‘, London (John Murray)

„Светот каков што бил познат во древноста“ Хелас на југ без Епир и Тесалија и како помал поим од Ахаја. Иако има исцртана граница, според бојата Тесалија е ставена во рамките на Македонија. Македонија на север до Скопје, на запад…

Постирано во 9.1 Слика и посока

1838_Raffaele Mancini – Mappamondo costrutto su quello di Gardner‘, Naples (Raffaele Mancini)

Италијанска земјописна карта на која Македонија е во своите граници, но именувана како Румелија (турски назив за византиска/ромејска христијанска земја). Јасно одвоена од Албанија, Бугарија, Грција, Србија.   Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1720_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome V. No. 13. Page 29. Carte de L’Empire des Turcs en Asie & en Afrique’, Amsterdam

Јужен Балкан два јасно разграничени и рамноправни поими, Македонија средина и Грција на југ. Нема никакво препоклопување. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1720_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome 7. No. 2. Chronologie des Etats & Empires du Monde’, Amsterdam

Македонија одвоена земја. Во Грција не е ставена дури ни Тесалија. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1719_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome V. Nro. 5. Page. 17. Carte geographique de L’Asie Mineure’, Amsterdam

Македонија од Егејско до Јадранско Море. Исцртана граница со соседите Грција и Тракија Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1720_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ’Tom II. No. 1. Carte de l’etendue de l’Empire Romain‘, Амстердам

Македонија одвоена и значително поголема од Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1719_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome V. No. 13. Page 29. Carte de L’Empire des Turcs en Asie & en Afrique’, Amsterdam

Подробна земјописна карта, Македонија, Ахаја… каде е славната и незбежна Грција!? Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1548-1550_Johannes Stumpf – ‘Europa die erste, Tafel des Ersten Buchs‘, Zürich

Македонија настрана од Грција, Албанија, Хрватска, Далмација… Очигледно е дека творецот на картата под Грција го подразбирал само просторот на Ахаја. Посочил: Пољакот од Македонија Извор: Wikipedia

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 10. Carte Historique, Cronologique, Et Geographique De L’Empire Romain’, Amsterdam

Римско Царство, Македонија и Грција, одвоени земјописни поими. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1540_Tabula Europae X – Macedonia (Ptolemaios, Klaudios; Münster, Sebastian), Basel

  Македонија од Егејско до Јонско Море. На север од Скадар до Филипи (близу Кавала) сѐ до Пелопонез на југ. Наведени се и Hellas и Graecia како сосема мали подрачја во склоп на Macedonia. Извор: Doria  

Постирано во 9.1 Слика и посока

1933_Георги Трайчевъ – ‘Манастиритѣ въ Македония’, София

Многу писатели приклонети кон некоја од негаторските пропаганди не можеле да избегнат да не пропуштат податоци кои посредно зборуваат за фактичката македонско народносна самобитност.

Постирано во 9.1 Слика и посока

-0133 « 1878_Fanny Janet Blunt – ’The people of Turkey‘

Земјописна карта на која Македонија е надредена над целиот јужен простор од Балканот сѐ до Крит.

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

2018.10.05_Peter Snow – ‘History of the world map by map’, London

Македонските освојувања на чело со Александар III Македонски кои започнуваат од Пела, Македонија. Хелас небитен за споменување.

Постирано во 9.1 Слика и посока

0600 – 0900_Slavic Tribes

Разни словенски племиња организирани во Склавинии кои мешајќи се подоцна ќе се обликуваат во народи и нации. Посочил: Bročki