Оддел: 9.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

Постирано во *Избор 9.1 Слика и посока

1922_Isiah Bowman Ph.D. – ‘The New World problems in political geography’, New York. pg260

Слика. 131. Народносни состојки на границите од Југо-Славија, вклучувајќи ја линијата од договорот од Лондон од 1915. Од народносната карта на Британскиот Генералштаб, 1 : 1,5000,000, 1918. Клуч за броевите: 1. Југо-Словени; 2. Италијанци; 3. Германци; 4. Чехо-Словаци; 5. Унгарци;…

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1980_Leonard Robert Palmer – ’The Greek dialects‘, London

Древна Македонија надвор од грчкото јазично подрачје. Посочил: makedonien.mk

Постирано во 9.1 Слика и посока

1921_Anton Leopold Hickmann – “Geographisch-Statistischer Universal-Atlas”, Wien

Во универзалниот атлас на Антон Леополд Хикман покрај другите народи споменати се Македонци, македонски народ, македонски јазик и тоа кои живеат во Југославија, Грција и Бугарија. Посочил: makedonien.mk

Постирано во 9.1 Слика и посока

1836_S. Henry Tanner – ‘Turkey in Europe.’, Philadelphia

Македонија делумно се поклопува со Румелија. Грција сосема на југ. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1665_Joan Blaeu – ‘Macedonia, Epirvs et Achaia’, Amsterdam

Македонија, Албанија, Јамбол, Епир, Тесалија и Ахаја. На земјописната карта од еден од најценетите средновековни картографи Грција никаде не е обележана. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1650_J. Saurenbergio – ‘Macedonia, Alexandri M. Patria.’, Amsterdam (Johannes Jansson)

Македонија, делови од Епир и Тесалија. Никакво споменување на Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1623_Gerhard Mercator, Jodocus Hondius, Hendrik Hondius – ‘Macedonia Epirus Et Achaia. Per Gerardum Mercatorem Cum Privilegio’, Amsterdam

Ако се дадени Македонија, Епир, Ахаја, зошто “фамозната” Грција не е обележана на земјописната карта!? Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1716_Gabriel Bodenehr – ‘Ungarn Samt Angrantzenden Landern Croatien, Dalmatien, Sclavonien, Siebenburgen’, Augsburg

Македонија како самостојна земја меѓу многу други европски земји. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1607_Gerhard Mercator, Iodocus Hondius – ‘Walachia, Servia, Bulgaria, Romania’, Amsterdam

Повторно, како тоа толку “важната” Грција ја нема на повеќето земјописни карти при обележувањата на Македонија и нејзиното соседство. Извор: Збиркa David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1607_Gerhard Mercator, Iodocus Hondius – ‘Macedonia Epirus et Achaia’, Amsterdam

Македонија, Епир, Ахаја. Ако Грција била толку важна зошто на картата нема никакво обележување за неа!? Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1689_Cantelli, Rossi, Donia – ‘La bulgaria e la romania con parte di macedonia’, Roma

Нема земјописна карта на која Македонија е опфатена со Бугарија, Србија или Албанија. На повеќето карти Грција (или Хелас) е на југ и југозапад од Македонија. Ретки се картографите кај кои македонската територија е ставена под Грција. Но ги има…

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0000 – 0100 « 1872_Heinrich Kiepert – ‘Wandkarte zur Erlauterung der biblischen Erdkunde alten und neuen Testaments’, Berlin (Dietrich Reimer)

Македонија за време на пишувањето на Новиот Завет јасно одвоена од Грција и Јаван. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во *Избор 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1587_Urbano Monti – ‘(Interactive Globe) Tavola 1-60. (Map of the World)’, Milan

Стара италијанска карта. Има Македонија, Албанија, Тракија, Боетија, но нема Грција, Србија, Бугарија… Во Македонија е ставен градот Vodana. Извор: David Rumsey

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0300 « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Tab. V. Graecia’, Berlin (Dietrich Reimer)

Земјописна карта со цела древна Грција. Македонија е оставена надвор од картата. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0382 – -0336 « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Tab. IV. Graecia cum insulis et oris maris Aegaei’, Berlin (Dietrich Reimer)

Грција и Македонија за време на Филип Втори. Според легендата со бледо жолто се обоени просторите каде живеело грчко население и при тоа со три различни бои се дадени границите каде живееле трите различни грчки етникуми (Јонци, Дорци, Аеолци). Во…