Оддел: 9.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0300 – 0000 « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Orbis terrarum altero p. Chr. saeculo antiquis notus’, Berlin (Dietrich Reimer)

Карта на Heinrich Kiepert за расната распространетост во древноста. На картата областа Македонија е одвоена од областа Грција (Ахаја).   Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 9.1 Слика и посока

1877_Heinrich Kiepert – ‘Türkischen Reiches’

Карта за Турското Царство која Македонија ја става под Rumili одвоено од Бугарија, Србија, Грција… Тогашната Грција е претставена како Rumelia. Rumili и Rumelia и двата израза произлегуваат од таму што Турците, Ромејското Царство (денес познато како Византија) го нарекувале…

Постирано во 9.1 Слика и посока

2017_Eupedia – ‘Southeast Europe regional DNA’

Eupedia меѓу другото со проект за генетски истражувања претпоставува дека целиот простор на Република Македонија има еден ист превладувачки генетски состав, заземајќи и делови од јужно Косово. Во Грција, македонскиот дел има издвоен генетски состав. Извор: eupedia.com

Постирано во 9.1 Слика и посока

1877_Heinrich Kiepert – ‘Greece with the Islands and Shores of the Aegean Sea. Troy’, Berlin (Dietrich Reimer)

Жолтите рабови се деловите каде што живееле Грци. Според картата Грците ги има на македонскиот брег, но не и во внатрешноста на Македонија. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0000 « 1888_American Bible Society – Missionary Journeys and last voyage of apostle Paul

Постирано во 9.1 Слика и посока

2015+_Eupedia – ‘DNA map by y-dna’

Извор: eupedia.com

Постирано во 9.1 Слика и посока

1738_Osmanlı Avrupası Haritası – ‘Map of the Ottoman Empire in Europe’

Постирано во 9.1 Слика и посока

1795-1825_Konrad Mannert – ‘Macedoniae, Thraciae et Moesiae delineatio accuratur’, Nuremberg

Бакропис. Историска карта на Македонија во нејзините историски и земјописни граници. Посочил: Види Види

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1877_Heinrich Kiepert – ‘Tab. II. Imperia Persarum et Macedonum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Карта на Персиското и Македонското Царство. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1869_Heinrich Kiepert Atlas Antiquus – Hellaszoom1

Македонија разграничена од другите земји. ‘Хелас’ на југ од Македонија.

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1869_Heinrich Kiepert Atlas Antiquus – Graecia

Македонија и Грција два сосема различни и одвоени земјописни поими. Извор: Збирка David Rumsey  

Постирано во 9.1 Слика и посока

2020+_Словенска Y-ДНА халогрупа

Словенскиот ген во Македонија околу 30%. Словенскиот ген во грчката генетика околу 20%. При тоа границата се поклопува со границата на Беломорска Македонија. Извор: Eupedia.com

Постирано во 9.1 Слика и посока

1815_Wilkinson – ‘Ancient Greece Turkey Antique Map’

Посочил: FilipiA

Постирано во 9.1 Слика и посока

1643_Blaeu – ‘Balkans Romania Antique Map’

Посочил: FilipiA

Постирано во 9.1 Слика и посока

1020~_Дијацезата на Охридската Патријаршија