Оддел: 9.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

Постирано во 9.1 Слика и посока

1980_Harward Encyclopedia, Ethnic Groups

Карта од просторот каде што се зборува македонски јазик.

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1890_Германска мапа од турска архива

In this German map, the ethnic map of the Peloponnese was given as follows in 1890. Pink and shades show Christian Albanians. The lightest pink shade is the most assimilated Albanians. Yellow lines are already assimilated Slavic villages. This is…

Постирано во *Избор 9.1 Слика и посока

1918_The Daily Telegraph – “Races of Eastern Europe by Alexander Gross, Geographia”

Народносна карта на југоисточна Европа во 1918 г., во која Македонците (македонските Словени) се означени како посебна етничка група.

Постирано во 9.1 Слика и посока

1981.03.10_Народносна карта на СФРЈ

Постирано во 9.1 Слика и посока

1800-_Franz Johan Joseph von Riley (1766-1818) – Map of Greater Macedonia, Library of Congress of the US

Мапа на голема Македонија автор Франц Јохан Јозеф фон Рили (1766−1820). извор: Конгресната библиотека на САД

Постирано во 9.1 Слика и посока

1977_Грчки учебник по географија

Постирано во *Избор 9.1 Слика и посока

1931_Британска етнографска карта

Британска Етнографска карта на Европа, 1931, Македонци забележани како посебен народ.