Оддел: 9.2 Само слика

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални ГЕОГРАФСКО-КАРТОГРАФСКИ слики, но без посока за времето или изворот на документот.

Постирано во 9.2 Само слика

1918~_Map of the Balkans, the racial boundaries, General Drafting Co.

На Европа и на светот за време и непосредно после Версајскиот Мировен Договор им било јасно дека на просторот на Македонија постои народ различен од соседите. На оваа земјописна карта означени како Македонски Славјани.

Постирано во 9.2 Само слика

1918+_A barrier of potential democracy against.., General Drafting Co.

Мапа со просторот на Македонија осенчен различно и одвоено од околните земји.

Постирано во 9.2 Само слика

-0484 – -0425_Земјописна карта за времето на Херодот

  Македонија.., Тесалија… Во тоа време за Херодот територијата под Тесалија не е вредна ниту за да биде именувана. Извор: Збирка David Rumsey  

Постирано во 9.2 Само слика

0100~_Македонија за времето на Клавдиј Птоломеј

  Јужен дел од Балканот – само Македонија, Тракија и Ахаја. Што станало со Хелас!?  

Постирано во 9.2 Само слика

1912_Th. Weinreb – ‘Balkan Aspirations’

Територијалните претензии на балканските држави Бугарија, Грција, Србија и Романија. Претензиите на Бугарија, Грција и Србија се пресекуваат на просторот од Македонија. Тогашните грчки претензии денес се скоро целосно остварени со три неостварени исклучоци – Цариград, независноста на Кипар и…

Постирано во 9.2 Само слика

1481 – 1683_Ottoman Empire

  Според оваа земјописна карта Грција не постоела од 1481 до 1683 година. Инаку ги има и Македонија и веќе и Албанија.  

Постирано во 9.2 Само слика

0000 – 0100_Римското Царство во првиот век

Ако авторот ја означил Македонија и ја означил Ахаја, зошто би пропуштил да го означи Хелас (Грција) доколку би бил поширок и надреден поим!?

Постирано во 9.2 Само слика

0000_A.K. Johnston – ‘Eastern half of the Roman Empire’, Edinburgh & London

На сите земјописни карти од времето на Римското Царство, ако се наведени напоредно, Македонија и Хелас се претставувани како раздвоени територијални поими.

Постирано во 9.2 Само слика

1900~_Народносната разместеност во Беломорска Македонија

Постирано во 9.2 Само слика

0125_The Roman Empire in 125 AD

Македонија, Епир, Тракија, Далмација… Грција? Хелас?

Постирано во 9.2 Само слика

1947+_Bošković – ‘Atlas of modern Geography’

Дали и ние Македонците да се повикаме на Бледскиот југословенско-бугарски договор како што сите се повикуваат на определени привремени проекции како на пример Санстефанска, Призренска и слично!? Зошто да не бидеме дрски како сите наоколу и да бараме од бугарските…

Постирано во 16.2 Само слика 9.2 Само слика

-0148_The ethnological map of Macedonia

„… После смртта на Александар, источната граница на македонската држава се повлекла до Нестос. На север, сепак, кралството досегало до Скопје, после што била територијата на Дарданците … Од поданиците на Филип не повеќе од 250 000 биле од грчки…

Постирано во 16.2 Само слика 9.2 Само слика

0406 « 1835_Empire Romain à l’époque de l’invasion des Barbares

Постирано во 16.2 Само слика 9.2 Само слика

-0323_The Empire of Alexander the Great

Постирано во 16.2 Само слика 9.2 Само слика

0117_Roman Empire