Category: 11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

Posted in 11.1 Слика и посока

0600 – 0900_Slavic Tribes

Разни словенски племиња организирани во Склавинии кои мешајќи се подоцна ќе се обликуваат во народи и нации. Посочил: Bročki

Posted in 11.1 Слика и посока

1788_Antonio Zatta – ‘Parte dell’Impero Ottomano che confina con gli Stati Austriaco e Veneto’, Venezia

Дел од Отоманската империја која се граничи со државите Австрија и Венето: содржи провинции Босна, Сервија, Македонија, Скијавонија, Хрватска и Далмација да служат како продолжение на оваа картичка за Театарот на војната. Parte dell’Impero Ottomano che confina con gli Stati…

Posted in 11.1 Слика и посока

1788_C. Schütz & F. Muller – ‘Neueste Karte der Koenigreiche Bosnien Servien Croatien und Slavonien …’, Wien

Neueste Karte der Koenigreiche Bosnien Servien Croatien und Slavonien : samt den angraenzenden Provinzen Temeswar, Dalmatien, Herzegowina, Ragusa, Steyermark, Kaernthen, Krain, Friaul, Gardiska und Istrien einem grosen Theil von Ungarn, Siebenbürgen, Moldau, Walachei, Bulgarien,Albanien, Macedonien, und einem Stück des Kirchenstaats…

Posted in 11.1 Слика и посока

1789_Franz Johann Reilly – The Landshaft Mazedonien, nro17, Wien

Посочил: македониен.мк Извор: Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1922_Isiah Bowman Ph.D. – ‘The New World problems in political geography’, New York. pg260

Слика. 131. Народносни состојки на границите од Југо-Славија, вклучувајќи ја линијата од договорот од Лондон од 1915. Од народносната карта на Британскиот Генералштаб, 1 : 1,5000,000, 1918. Клуч за броевите: 1. Југо-Словени; 2. Италијанци; 3. Германци; 4. Чехо-Словаци; 5. Унгарци;…

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1980_Leonard Robert Palmer – ’The Greek dialects‘, London

Древна Македонија надвор од грчкото јазично подрачје. Посочил: makedonien.mk

Posted in 11.1 Слика и посока

1921_Anton Leopold Hickmann – “Geographisch-Statistischer Universal-Atlas”, Wien

Во универзалниот атлас на Антон Леополд Хикман покрај другите народи споменати се Македонци, македонски народ, македонски јазик и тоа кои живеат во Југославија, Грција и Бугарија. Посочил: makedonien.mk

Posted in 11.1 Слика и посока

1836_S. Henry Tanner – ‘Turkey in Europe.’, Philadelphia

Македонија делумно се поклопува со Румелија. Грција сосема на југ. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1665_Joan Blaeu – ‘Macedonia, Epirvs et Achaia’, Amsterdam

Македонија, Албанија, Јамбол, Епир, Тесалија и Ахаја. На земјописната карта од еден од најценетите средновековни картографи Грција никаде не е обележана. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1650_J. Saurenbergio – ‘Macedonia, Alexandri M. Patria.’, Amsterdam (Johannes Jansson)

Македонија, делови од Епир и Тесалија. Никакво споменување на Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1623_Gerhard Mercator, Jodocus Hondius, Hendrik Hondius – ‘Macedonia Epirus Et Achaia. Per Gerardum Mercatorem Cum Privilegio’, Amsterdam

Ако се дадени Македонија, Епир, Ахаја, зошто “фамозната” Грција не е обележана на земјописната карта!? Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1716_Gabriel Bodenehr – ‘Ungarn Samt Angrantzenden Landern Croatien, Dalmatien, Sclavonien, Siebenburgen’, Augsburg

Македонија како самостојна земја меѓу многу други европски земји. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1607_Gerhard Mercator, Iodocus Hondius – ‘Walachia, Servia, Bulgaria, Romania’, Amsterdam

Повторно, како тоа толку “важната” Грција ја нема на повеќето земјописни карти при обележувањата на Македонија и нејзиното соседство. Извор: Збиркa David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1607_Gerhard Mercator, Iodocus Hondius – ‘Macedonia Epirus et Achaia’, Amsterdam

Македонија, Епир, Ахаја. Ако Грција била толку важна зошто на картата нема никакво обележување за неа!? Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1689_Cantelli, Rossi, Donia – ‘La bulgaria e la romania con parte di macedonia’, Roma

Нема земјописна карта на која Македонија е опфатена со Бугарија, Србија или Албанија. На повеќето карти Грција (или Хелас) е на југ и југозапад од Македонија. Ретки се картографите кај кои македонската територија е ставена под Грција. Но ги има…