Оддел: 11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СТРАНСКА ШТАМПА.