Оддел: 15.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

Постирано во 15.1 Слика и посока

1996_Eugene Borza at American Philological Association

Eugene Borza eден од најголемите авторитети за древноста, тврди дека древните Македонци и Хелените се различни етникуми. Посочил: @asteriksiobeli1

Постирано во 15.1 Слика и посока

1736.03.11_Stamford Mercury, p4, Lincolnshire – UK

Статија во еден од најстарите британски весници Stamford Mercury каде се воочува дека правеле јасна народносна подвоеност на Македонците од Грците. Посочил: Никола Никовски

Постирано во 11.1 Слика и посока 15.1 Слика и посока

1699_Various author – ‘The History of the Works of the Learned’

Саксонците и Фризијците биле две сојузнички племиња, населени во северна Европа: Саксонија, Фризија и Велика Британија, се смета дека биле старогермански племиња. Но според авторите на оваа книга, пред да се населат меѓу другите германски народи во Европа, тие порано…

Постирано во 15.1 Слика и посока

2003_Ian Worthington – ‘Alexander the Great’

„… Грците јужно од планината Олимп не сметале дека Македонците се Грци …“

Постирано во 15.1 Слика и посока

1931_W.H.D. Rouse – ‘Stories of the old Greeks’, London

„… Македонците биле полу-варварско племе, кое не било сметано како дел од Грчката раса; но тие биле посупериорни спрема дивјаците кои живееле на нивните граници …“

Постирано во 15.1 Слика и посока

1998.10.22_S.B Pomeroy, S.M. Burstein, W. Donlan, J.T. Roberts, D. Tandy, G. Tsouvala – ‘Ancient Greece A Political, Social, and Cultural History’

„… Дали Македонците биле Грци?… Од таму, иако изворите се јасни дека Грците не можеле да го разберат говорниот “Македонски”, нема текстови напишани на Македонски кои опстанале. Јазичарите (лингвистите) не можат да одредат ниту дали Македонскиот бил архаично наречје на…

Постирано во 15.1 Слика и посока

1835_J. D. Gurtler – ‘Vorlesungen uber die Alterthumswissenschaft’, Leipzig

„… Македонците не треба да се сметаат за Елини; за древните Елини тие биле варвари; т.е. ‘Македо’ (Macedo) претставувало дури и навреда за нив. Македонците се разликувале од Елините во обичаите и долго време биле далеку под нивото на културниот…

Постирано во *Избор 15.1 Слика и посока

1908.01.01_Charles Morris – ‘Historical Tales’, Philadelphia & London

„… Македонија лежи северно од Грција. Нејзиниот народ не биле Грци, ниту слични на Грците во нивните обичаи. … Тесалија е најсеверната држава од Грција …“

Постирано во 15.1 Слика и посока

1541_Walter Chatillon – ‘Alexandreis sive Gesta Alexandri Magni’

Лавот како сврзно симбол обележје на македонскот народ низ вековите од древноста до денес. Во книгата „Alexandreis sive Gesta Alexandri Magni“, претставен е Александар Велики со лав ставен на штит и знаме. Книгата е напишана според преписите на Волтер Шатилонски…

Постирано во *Избор 15.1 Слика и посока 2.1 Слика и посока

1888 « 1922_Спомените на Исаија Радев Мажовски, Софија

“… Многупочитувани господа, Македонскиот старословенски народ уште пред 2.500 години е доведен во Македонија од цар Каран, кој како цар Филип и цар Александар бил чист словен. Не повеќе од 500 години поминаа откако Македонија и македонскиот стар словенски народ…

Постирано во 1.1 Слика и посока 15.1 Слика и посока

1930.10.24_Крсто Трајков, писмо до МПО, Маријана – Индианополис, САД

Македонецот Крсто Трајков пишува до Централната Управа на МПО во која предлага веднаш да се започне со создавањето на македонски Синод и македонска Црква која ќе ја поткрепи македонската борба за независност, со што би се одвоиле од Бугарија и…

Постирано во 15.1 Слика и посока

1969.10.23-28 « 1972_H. Birnbaum, S. Vryonis (V.I. Georgiev) – ‘Aspects of the Balkans continuity and change’, Hague, Paris

„… Овде прото-Грците биле соседи со прото-Македонците и прото-Фригијците. … … Сепак има суштински разлики меѓу Македонскиот и сите други Грчки наречја. … … Оваа разлика која ги раздвојува Македонскиот од сите други Грчки наречја од таму е многу стара….