Оддел: 16.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

Постирано во 16.1 Слика и посока

1924_Огранок на МПО – ’Александар Велики‘, Лорејн – Охајо

Огранок од организацијата на МПО во градот Лорејн (САД), создаден во цутар 1924 година, го носел името ‘Александар Вели­ки’. Огранокот имал знаме на кое биле прикажани името и ликот на Александар. На Собра­нието на оваа организација зборувал и тогашниот секретар…

Постирано во 16.1 Слика и посока

2006_Margalit Finkelberg – ’Greeks nad Pre-Greeks‘, Cambridge

За суштинските разлики меѓу македонскиот и хеленскиот јазик во древноста: „… Thus Macedonian, for example, does not share with Greek at least one of the features identifying the unique idiom of the later, the devoicing of the IE voiced aspirates….

Постирано во 16.1 Слика и посока 8.1 Слика и посока

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 7. Carte Historique, Cronologique, Geographique De L’Empire Grec’, Amsterdam

На сите земјописни карти Македонија и Грција (Хелас) се дадени одвоено. Така и на оваа. Но целото Царство на Александар после освојувањата е обележено како грчко! Каде е забуната!? Со оглед на тоа што Александар зел делови од космополитската хеленска…

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 10. Carte Historique, Cronologique, Et Geographique De L’Empire Romain’, Amsterdam

Римско Царство, Македонија и Грција, одвоени земјописни поими. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 8. Cronologie Historique Des Rois, Et Differents Etats De L’Ancienne Grece

На земјописната карта каде подробно e даден древен Хелас, дури и Тесалија е надвор од границите. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

2018.10.05_Peter Snow – ‘History of the world map by map’, London

Македонските освојувања на чело со Александар III Македонски кои започнуваат од Пела, Македонија. Хелас небитен за споменување.

Постирано во 16.1 Слика и посока

-0170 – -0240_Herodian of Antioch – ’History of Roman Empire‘-01

„… Древен недостаток на Грците е тоа што постојано се организираа во струи едни против други и нивната алчност доведе да паднат под помоќни од нив што ја уништи Грција. Нивните древни кавги и внатрешни расправии нив ги направи лесен…

Постирано во 16.1 Слика и посока

1928_Pierre Jouguet – ’Macedonian Imperialism and the Hellenization of the East‘, London

„… Кога земјата ги отворила нејзините врати на грчката култура, го остави својот јазик; барем горните класи, го примиле Атичкиот грчки, кој наскоро ќе се говори низ целиот Хеленизам. … Исократ … не ги сметал Македонците за Грци. … Доволно…

Постирано во 16.1 Слика и посока

1890_Никола К. Ница – ’Живота на Александра Великий отъ Плутарха‘, Пловдивъ

„… Александар пак, откако отскокна извика на македонски јазик. … Од тоа се сфаќа дека македонското наречје се разликувало од елинското. А низ тоа се потврдува дека Александар Велики не беше Грк, ниту пак Илир, според како што си мечтаат…

Постирано во 16.1 Слика и посока

1935_Илустрација ‘Илинден’, Христо Шалдев – ‘Духот на Македонија’, Софија

„… Христо Шалдев кој двојно делувал и во македонските, но и во врховистичките редови, сепак како и многу други бугарофили, населението во Македонија го сметал за мешавина на Словените со древните Македонци …“

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1980_Leonard Robert Palmer – ’The Greek dialects‘, London

Древна Македонија надвор од грчкото јазично подрачје. Посочил: makedonien.mk

Постирано во 16.1 Слика и посока

0150+ « 1919_Clement of Alexandria – ‘Exhortation to the Greeks’, p147

Свети Климент Александриски е еден од најзначните ранохристијански свети учители кој бил роден во 150 година. Во неговото пишувано дело одделно ги наведува древните Македонци од древните Хелени. „… многумина од жителите на Азија му оддаваа чест на огнот; меѓу…

Постирано во 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1938.11.04_Ганчо Ценов, д-р – ‘Народностьта на старитѣ Македонци’, София

„… Како што денешите Грци се потомци на древните Грци, така и денешите Македонци се потомци на древните Македонци. Зошто да правиме тука разлика? …“ Посочил: Poljakot od Makedonija

Постирано во 10.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1268~_Roger Bacon – ‘Mathematics in the service of theology’, 4th

  Роџер Бејкон ја опишува земјописната местоположба на Македонија во 13. век. При тоа, тој јасно ја издвојува Македонија – земјата на Антигон, Филип и Александар Велики, и Македонците, од татарскиот принципат Мала Бугарија (источен Балкан), каде јазикот е ист…

Постирано во 16.1 Слика и посока

1922_Stanley Casson – ‘Ancient Greece’, London

„… Едно нешто сме сигурни – дека Грците биле расна мешавина која на крајот се развила во извонредна обединета културна идеја. Што била таа мешавина не е познато конечно (дефинитивно). …“