Оддел: 16.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

-0059‒0017 « 1990_Peter Green - 'Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age', p.309
Posted in 16.1 Слика и посока

-0059‒0017 « 1990_Peter Green – ‘Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age’, p.309

На свештениците (атински н. з.), секогаш кога се молеле за Атина и нејзините сојузници, исто така, им било наредено да го проколнуваат и да фрлаат клетви на Филип (V н. з.), неговите деца и кралство, неговите копнени и поморски сили,…

1996.03.01_Lambert Schneider, Christoph Höcker - 'Griechisches Festland'
Posted in 16.1 Слика и посока

1996.03.01_Lambert Schneider, Christoph Höcker – ‘Griechisches Festland’

„… Есенцијално својство на Македонското распространување (експанзија) во втората половина на 4тиот век пред Христос се состоела од спојување (интеграција), дури и впивање (апсорпција) на странските претежно ориентални култури на освоените области и нивна преобразба во некаков вид на светска…

1854_C.D. Yonge - 'Deipnosophists‘ (literally translated), London
Posted in 16.1 Слика и посока

1854_C.D. Yonge – ‘Deipnosophists‘ (literally translated), London

Исечокот зборува дека древните писатели и поети и тоа кои настојувале дека користат чист грчки јазик се користеле со персиски именки, но исто така имитирале ‘македонски изрази’.   „… I use the language of the natives habitually; for among the…

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

2000_Тим Даули – ‘Библейский Атлас’, Российское Библейское Общество, Москва

Македонија во библиско време јасно одвоена како посебна земја во сите земјописни карти низ книгата „Библиски Атлас“ од писателот Тим Даули објавена преку Руското Библиско Друштво.     Извор: Портал ИИсуса Христа

1911_H. W. Fulford - ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge
Posted in *Избор 16.1 Слика и посока

1911_H. W. Fulford – ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge

Во книгата на повеќе наврати се опишува посебниот однос кој апостол Павле го имал кон македонските цркви и македонските христијани. „… Писмата до Тесалијците и до Филипјаните очигледно покажуваат дека св. Павле Македонците ги сметал за посебно привлечни. Тој ги…

1770_Tobias George Smollett - ’The Critical Review or Annals of Literature‘, London
Posted in 16.1 Слика и посока

1770_Tobias George Smollett – ’The Critical Review or Annals of Literature‘, London

Во средновековно книжевно дело Македонците наведени како самостоен народ. „… Медејците, Асирците, Персијците, МАКЕДОНЦИТЕ, Грците, Римјаните, Готите, Турците и други биле своевремено највеликите и најништожните народи во светот. …“   Посочила: DragonGirl

1970.11.09_Las Vegas Optic, p2, New Mexico
Posted in 16.1 Слика и посока

1970.11.09_Las Vegas Optic, p2, New Mexico

„… Ладнокрвниот и пресметлив Филип, Крал на Македонија, ја изградил својата заостаната планинска земја во голема држава и при тоа ја освоил Грција. …“

1886.08.17_The Winona Daily Republican
Posted in 16.1 Слика и посока

1886.08.17_The Winona Daily Republican

  „… Плутарх ни кажува дека во текот на неговиот живот кога Македонците извршиле инвазија на Грција …“

1898.11.25_The Galveston Daily News, p06, Texas
Posted in 16.1 Слика и посока

1898.11.25_The Galveston Daily News, p06, Texas

  „… Македонците ги освоија Грците …“

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith - ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith – ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London

Границите на Македонија во древноста на запад завршуваат до Јадранско Море. На север зафаќаат и дел од денешен Космет.   Извор: Збирка David Rumsey

1856_Edward Quin - ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1856_Edward Quin – ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)

Царството на Александар. Полуостровот е составен од Илирик, Тракија, Македонија и Грција. Дополнителен опис на картата – Македонското Царство ги опфаќало: Македонија, Грција, Тракија, Мала Азија, Сирија, Египет, Либија, цела Азија помеѓу Согдиана и Персискиот залив, Еуфрат и реката Ифасис…

1842_Philip Smith, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) - ’World as known to the ancients.‘, London
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1842_Philip Smith, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) – ’World as known to the ancients.‘, London

Светот каков што бил познат во древноста. Македонија од Егејско до Јадранско Море. Грција на југ означена како: HELLAS or GRAECIA. Грчката пропаганда не можејќи повеќе да ги негира податоците во кои спаѓаат и земјописните карти каде Македонија во древноста…

1490 « 1944_Erwin Raisz - ’History Of Maps - Ptolemaeus Romae 1490‘, New York
Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1490 « 1944_Erwin Raisz – ’History Of Maps – Ptolemaeus Romae 1490‘, New York

Македонија од Егејско до Јадранско Море зафаќајќи поголем дел од денешна копнена Грција. Грција не е обележана.   Извор: Збирка David Rumsey

1892_L.E. Desbuissons, J. Migeon - ’Empire d'Alexandre.‘, Paris
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1892_L.E. Desbuissons, J. Migeon – ’Empire d’Alexandre.‘, Paris

Карта за Александровото Царство. Македонија помеѓу Трибалија, Грција, Епир и Илирија. Според бојата Македонија на исток е сѐ до Босфор.   Извор: Збирка David Rumsey

1822_Adrien Hubert Brue - ’L'Empire d'Alexandre.‘, Paris
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1822_Adrien Hubert Brue – ’L’Empire d’Alexandre.‘, Paris

Македонија за време на Александровото Царство како посебна земја. Илирик на запад, Трибалите на север, Тракија на исток и Грција на југ.   Извор: Збирка David Rumsey