Оддел: 16.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

Posted in 16.1 Слика и посока

1890_Никола К. Ница – ’Живота на Александра Великий отъ Плутарха‘, Пловдивъ

„… Александар пак, откако отскокна извика на македонски јазик. … Од тоа се сфаќа дека македонското наречје се разликувало од елинското. А низ тоа се потврдува дека Александар Велики не беше Грк, ниту пак Илир, според како што си мечтаат…

Posted in 16.1 Слика и посока

1935_Илустрација ‘Илинден’, Христо Шалдев – ‘Духот на Македонија’, Софија

„… Христо Шалдев кој двојно делувал и во македонските, но и во врховистичките редови, сепак како и многу други бугарофили, населението во Македонија го сметал за мешавина на Словените со древните Македонци …“

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1980_Leonard Robert Palmer – ’The Greek dialects‘, London

Древна Македонија надвор од грчкото јазично подрачје. Посочил: makedonien.mk

Posted in 16.1 Слика и посока

0150+ « 1919_Clement of Alexandria – ‘Exhortation to the Greeks’, p147

Свети Климент Александриски е еден од најзначните ранохристијански свети учители кој бил роден во 150 година. Во неговото пишувано дело одделно ги наведува древните Македонци од древните Хелени. „… многумина од жителите на Азија му оддаваа чест на огнот; меѓу…

Posted in 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1938.11.04_Ганчо Ценов, д-р – ‘Народностьта на старитѣ Македонци’, София

„… Како што денешите Грци се потомци на древните Грци, така и денешите Македонци се потомци на древните Македонци. Зошто да правиме тука разлика? …“ Посочил: Poljakot od Makedonija

Posted in 10.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1268~_Roger Bacon – ‘Mathematics in the service of theology’, 4th

  Роџер Бејкон ја опишува земјописната местоположба на Македонија во 13. век. При тоа, тој јасно ја издвојува Македонија – земјата на Антигон, Филип и Александар Велики, и Македонците, од татарскиот принципат Мала Бугарија (источен Балкан), каде јазикот е ист…

Posted in 16.1 Слика и посока

1922_Stanley Casson – ‘Ancient Greece’, London

„… Едно нешто сме сигурни – дека Грците биле расна мешавина која на крајот се развила во извонредна обединета културна идеја. Што била таа мешавина не е познато конечно (дефинитивно). …“

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0000 – 0100 « 1872_Heinrich Kiepert – ‘Wandkarte zur Erlauterung der biblischen Erdkunde alten und neuen Testaments’, Berlin (Dietrich Reimer)

Македонија за време на пишувањето на Новиот Завет јасно одвоена од Грција и Јаван. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1587_Urbano Monti – ‘(Interactive Globe) Tavola 1-60. (Map of the World)’, Milan

Стара италијанска карта. Има Македонија, Албанија, Тракија, Боетија, но нема Грција, Србија, Бугарија… Во Македонија е ставен градот Vodana. Извор: David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0300 « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Tab. V. Graecia’, Berlin (Dietrich Reimer)

Земјописна карта со цела древна Грција. Македонија е оставена надвор од картата. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0382 – -0336 « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Tab. IV. Graecia cum insulis et oris maris Aegaei’, Berlin (Dietrich Reimer)

Грција и Македонија за време на Филип Втори. Според легендата со бледо жолто се обоени просторите каде живеело грчко население и при тоа со три различни бои се дадени границите каде живееле трите различни грчки етникуми (Јонци, Дорци, Аеолци). Во…

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0300 « 1861_Heinrich Kiepert – ‘Tab. II. Imperia Persarum et Macedonum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Картографски опис на Персиското и Македонското Царство. Очигледно е дека Македонија поставена настрана од HELLAS била сметана како земја која не му припаѓа на хеленскиот свет. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1861_Heinrich Kiepert – ‘Orbis Terrarum Ptolemaeo descriptus’, Berlin (Dietrich Reimer)

Древна карта Светот опишан од Птоломеј. Македонија и Грција два одвоени земјописни поими и простори. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0400 – 0000 « 1861_Heinrich Kiepert – ‘Tab. I. Orbis terrarum antiquis notus’, Berlin (Dietrich Reimer)

И на оваа световна земјописна карта за древноста, Македонија е одвоена од Ахаја и Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0400 – 0000 « 1859_Heinrich Kiepert – ‘Graecia’, London-Edinburgh (Williams & Norgate)

Прикажани се просторите на распространетост на трите грчки (хеленски) етникуми. Очигледно е дека авторот ја оставил Македонија надвор од припадноста на било кој од нив. Извор: Збирка David Rumsey