Оддел: 16.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0400 – -0323 « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Imperia Persarum et Macedonum’, London-Edinburgh (Williams & Norgate)

Карта за Персиското и Македонското Царство. Македонија е јасно раздвоена од Хелас (Hellas). Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0000~ « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Imperium Romanum’, London-Edinburgh (Williams & Norgate)

Границите на Римското Царство за време на царот Октавијан Август. Македонија е одвоена област надвор од Ахаја, Хелас, Грција… Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0000~ « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Imperium Romanum in praefecturas dioceses provincias’, Berlin (Dietrich Reimer)

Римските провинции за време на царот Октавијан Август. Македонија е област надвор од Ахаја, нема Хелас, никакво споменување на Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0000~ « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Imperium Romanum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Според картата за Римското Царство во време на царот Октавијан Август, Македонија се простирала сѐ до Јадранско и Јонско Море и граничела со Ахаја. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0150~ « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Orbis terrarum secundum Ptolomaeum Alexandrinum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Според картата за време на Птоломеj, Македонија е јасно одвоена од Ахаја. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0200 « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Orbis terrarum secundum Eratosthenem’, Berlin (Dietrich Reimer)

Според картата за време на Ератостен Македонија е јасно одвоена од Хелас. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0400~ – -0323~ « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Imperia Persarum et Macedonum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Во карта за древните Персиско и Македонско Царство, Македонија е прикажана надвор од Хеленскиот простор. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0300 – 0000 « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Orbis terrarum altero p. Chr. saeculo antiquis notus’, Berlin (Dietrich Reimer)

Карта на Heinrich Kiepert за расната распространетост во древноста. На картата областа Македонија е одвоена од областа Грција (Ахаја).   Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0000 « 1888_American Bible Society – Missionary Journeys and last voyage of apostle Paul

Posted in 16.1 Слика и посока

2008_Cambridge University Press – ‘Cambridge Histories Online’

  Ancient Macedon language couldn’t have been a Greek dialect as it lacked certain phonological features shared by all Greek dialects including Doric. Посочил: Naldy79

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 2.1 Слика и посока

1880_Ѓорѓија Пулевски – Славјанско-Населениски-Македонска Слогница Речовска, Софија

“… Написана је по славјански-маќедонско нареченије за да ја разбирајет сви полуострофски Славјани …“ Дел I-ви За от 131-ва год. по потопот вселенски до 900 год. пред Христа Книга I-ва ДО 900 ГОД. ПРЕД ХРИСТА Токо маќедонски-славјанска историја оту се…

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

1800+ « 1998_David Ricks, Paul Magdalino – ‘Byzantium and the modern Greek identity’

„… Ние Грците денес имаме голема тешкотија во разбирањето дека осетот за континуитетот на нацијата каков што го среќаваме во општата клима или на училиште, бил изум од средината на 19 век …“ Грците биле под странска подреденост за целиот…

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1877_Heinrich Kiepert – ‘Tab. II. Imperia Persarum et Macedonum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Карта на Персиското и Македонското Царство. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1869_Heinrich Kiepert Atlas Antiquus – Hellaszoom1

Македонија разграничена од другите земји. ‘Хелас’ на југ од Македонија.

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1869_Heinrich Kiepert Atlas Antiquus – Graecia

Македонија и Грција два сосема различни и одвоени земјописни поими. Извор: Збирка David Rumsey