Оддел: 16.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

Posted in 16.1 Слика и посока 6.1 Слика и посока

1924 « 1953_’Τα Παρακσηνια του Κ.Κ.Ε’ (‘Зад завесата на КПГ’ интервју со Тодор Паница)

„Кој ви кажа дека јас сум Бугарин Ние од ВМРО не сме Бугари! Ние сме Македонци! Треба да знаете дека нè навредувате кога ни велите Бугари!“ — Тодор Паница (1879-1925), следбеник на Сандански. „Кој ви кажа дека јас сум Бугарин?…

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 2.1 Слика и посока

1894_Петар Поп Арсов – ‘Стамболовщината въ Македония и нейнитѣ прѣдставители’

Петар Поп Арсов за еднородството на современите Македонци со цар Филип и за правење Бугари со давање на пари.  

Posted in 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1844_Царственик или Историја Болгарскаја

Преку Александровите достигнувања Бугарите станале славни и се нарекле Славјани и Македонци.

Posted in 10.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1672_Теодосиј Софронијевиќ – Синопсис, (украинско предание)

Една украинска легенда која ги поврзува Славјаните со Александар, Филип и древните Македонци. Легендата за првпат се сретнува во 17 век, во летописот (синопсисот) на Теодосиј Софрониевиќ од 1672 година. Потоа истата се препишува во пишувани дела од следните поколенија.

Posted in 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1871_Стефан Захариев – ‘Македонско пирување’, во Цариградско списание ‘Читалиште’

Стефан Захариев (1810 – 1870) е бугарски преродбеник и предводник на црковно-просветното движење на Бугарите во Пазарџик. Трагал по стари списи и антиквитети како докази во црковната борба против грчката црква и добро ја познавал балканската историја. Тој прави разлика…

Posted in 16.1 Слика и посока 3.1 Слика и посока

1914.11.20_Димитрија Чуповски за Александар и древните Македонци

Posted in 1.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1902_Повик кон Македонците за борба за ослободување, Анастас Јанков

Повикот до Македонците за кревање востание е испратен Гроздобер 1902 г. од полковник Анастас Јанков и 28 внатрешни револуционерни раководители. Анастас Јанков роден во село Загоричани, Беломорска Македонија, полковник во бугарската војска, бил на страната на врховистичкиот комитет на ВМРО….

Posted in 16.1 Слика и посока 19.1 Слика и посока

1912.10.18_The Sun newspaper- ‘Turk and Greek, The ancestor of the Greeks’ Sydney, Australia

1912 Australian pundit J.K. Bellamy says there is no connection between Ancient and Modern Greece; and Alexander the Great was Macedonian and not Greek…

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1890_Германска мапа од турска архива

In this German map, the ethnic map of the Peloponnese was given as follows in 1890. Pink and shades show Christian Albanians. The lightest pink shade is the most assimilated Albanians. Yellow lines are already assimilated Slavic villages. This is…

Posted in 10.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока 19.1 Слика и посока

0000- « 1997_Geoffrey Horrocks – Greek A History of the Language and its Speakers

Древните жители на јужнобалкансите хеленски градови полиси не можеле да се разбираат со древните Македонци.