Оддел: 19.1 Грчки

Национални податоци поткрепени СО СЛИКА И ПОСОКА, кои не мора да имаат поврзаност со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат табуата на ГРЧКИТЕ негатори.

Posted in 19.1 Грчки

1967+_Augustinos Kandiotis (Metropolite of Florina)

Земено од “Fields of Wheat, Hills of Blood: Passages to Nationhood in Greek Macedonia, 1870-1990” од Anastasia N. Karakasidou, Објавено од Chicago Press, 1997, page 141. Првично: Македоника

Posted in 19.1 Грчки 7.1 Слика и посока

1945.07.02_Весник ‘Борба’ – Злосторствата на грчките реакционери над македонското население во Егејска Македонија

Posted in 19.1 Грчки

1991_Eric Hobsbawm – ‘Nations and Nationalism Since 1780’

Вистинските Грци, оние кои се фатија за оружје и кои на Пелопонез против Османите се бореа за она, што подоцна ќе произлезе дека е формирање на нова, независна национална држава, збореа исто толку малку старогрчки колку што Италијаните говорат латински.

Posted in 19.1 Грчки

1863.05.05_Empire newspaper, p2, Sydney

„… The reason is, thirty years ago Athens was only an Albanian village. Almost the entire population of Attica then consisted, and still consists, of Albanians. Three leagues away [14.5 km] from the capital are villages which scarcely understood Greek….

Posted in 19.1 Грчки 6.1 Слика и посока

1998_George Nakratzas – ‘The close racial kinship between the Greeks Bulgarians and Turks’

George Nakratzas е еден од ретките вистинољубиви грчки историчари кој наспроти пристрасната грчка националистичката политика вградена во државната историја и образование во своите пишувани дела дава една стварна слика за текот на историските настани во Македонија и Тракија. 1998_George Nakratzas…

Posted in 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

1909_ J. McKeen Cattell – ‘The popular Science Monthly’

„… Современите Грци главно се од словенско потекло. Тие не се потомци на древните Грци. Таа благородничка раса, во голема мера измешана со варварска крв, во текот на средниот век била скоро целосно уништена при честите востанија против турското владеење….

Posted in 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

0100+_Павзаниј, “Описание на Елада”, Коринт, VIII. 3-6.jpg

Павзаниј историчар од 2 век нова ера пишува дека во времето на Антигон сите Грци (Хелени) се плашеле од Македонците.

Posted in 19.1 Грчки

1866 « 2015_Maria Ethimiou, prof. of history, Athens – The Arvanites of Greece

Во статија од сериозно списание од 1866 година искажано е негодување зошто властите малку превземаат за да се смени состојбата кога во окружвањето на Атина може да се слушне само албански говор.

Posted in 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

2001_Victor Roudometof – ‘Nationalism, Globalization and Orthodoxy’

Писателот наведува дека Грција како нација, држава и култура, за да биде продолжение на хеленизмот е административно создадена од страна на баварското раководство потиснувајќи го источно-римското (византиско) православно наследство. Од 1794 до 1941 најмалку 14 познати проминентни луѓе од тој…

Posted in 10.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

1869_Arthur Gobineau – ‘Histoire des Perses’, vII, p359, Paris

Македонците никако не биле Грци. Ниту по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини. Нивните владетели немале ништо хеленско. Нивната историја била слична со онаа на илирското, тракиското и пеонското население, со кои се граничеле но не со историјата на…

Posted in 19.1 Грчки

1842.06_Br. E. A.Bonfacoes – Romaic Grammar

Во оваа „ромејска“ граматика можеме да прочитаме дека во 1820-те само ¼ од Грците се чувствувалe Хелени. Грчката висока општествена каста го претпочитала ромејското национално име. Променливоста на етничката и националната самоопределба во минатото / Variability of ethnic and national…

Posted in 19.1 Грчки

1916.02_Greek monthly magazine – ‘Parnassos’

„..мнозинството од нашите војници еден на друг зборуваат на aлбански јазик“ … „Принцот Личновски запишал: ‘таканаречената грчка национална облека е всушност од албанско потекло’“ Apparently in the 1910s the majority of the Greek soldiers spoke Albanian, the gov was not…

Posted in 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

1912.10.18_The Sun newspaper- ‘Turk and Greek, The ancestor of the Greeks’ Sydney, Australia

1912 Australian pundit J.K. Bellamy says there is no connection between Ancient and Modern Greece; and Alexander the Great was Macedonian and not Greek…

Posted in 19.1 Грчки

2016.04.07_Roderick Beaton and David Ricks – ‘The Making of Modern Greece’

Posted in 10.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

0000- « 1997_Geoffrey Horrocks – Greek A History of the Language and its Speakers

Древните жители на јужнобалкансите хеленски градови полиси не можеле да се разбираат со древните Македонци.