Оддел: 19.2 Грчки (само слика)

Национални податоци поткрепени СО СЛИКА БЕЗ ПОСОКА, кои не мора да имаат поврзаност со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат табуата на ГРЧКИТЕ негатори.

Постирано во 19.2 Грчки (само слика)

1570 « 1912-_Ottoman Archive – Boeotia

Една земјописна карта од Отомански Архив за силното присуство на албанската состојка во јужните делови од Грција (Ботија до Коринт) кои со процесот на Хеленизација се претопени во грчката нација.

Постирано во 19.2 Грчки (само слика)

1993_Mikra Thessaloniki State Airport

Солунскиот аеродром порано бил познат како „Микра Солунски Државен Аеродром“ во 1993 година е преименуван со цел за што поголемо покритие за брендот на името Македонија.

Постирано во 19.2 Грчки (само слика) 5.2 Само слика

1941.05.25_Цар Борис, Солун

Кој свечено го пречекал бугарскиот цар Борис во Солун, каде што немало ни Македонци ни Бугари, само Грци!? Посочил: makedonien.mk

Постирано во 19.2 Грчки (само слика)

1821+_Акропол, Атина

Низ вековите било целосно изгубено древното хеленско културно ниво. Слика на која што се гледа состојбата на длабока заостанатост во Атина како и цела денешна Грција. Новохеленизацијата ќе биде остварена како идеја и со усрдна и до денес непрекината помош…

Постирано во 19.2 Грчки (само слика)

1800+_Migration and Assimilation in Greece (Vlach)

Меѓу другите поголеми гревови на “хеленизацијата” е и претопувањето (асимилацијата) на влашкото население во Грција. Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во 14.2 Беломорие 19.2 Грчки (само слика)

2000+_Грчка NET TV – Македонски јазик, Солун

Македонскиот јазик според ЕК го говорат 75000 жители на Грција, но според Ethnologue има 180 000 само во административната област Западна Македонија. Посочил: Spiritual Pulsar

Постирано во 19.2 Грчки (само слика)

1872_Janina, the capital of Epirus or lower Albania

Јанина, главен град на Епир или долна Албанија Costume Albanais, Salonique, Greece Pascal Sebah, – A wealthy Albanian woman of Janina Посочил: Naldy79

Постирано во 19.2 Грчки (само слика) 9.2 Само слика

2020~_Превладувачки y-ДНА халогрупи во Европа и MENA

Кога границите би биле повлечени според претежната генетска распространетост. Извор: Eupedia.com

Постирано во 19.2 Грчки (само слика) 6.2 Само слика

1900~_Грчки војник во албанска носија

Новинарски напис кој зборува за албанското потекло на она кое денес се смета за грчка носија.

Постирано во 19.2 Грчки (само слика)

1995_Грчки платеници во Сребреница

Новинарски навод дека грчки воени платеници зеле учество во етничкото чистење во Сребреница.

Постирано во 12.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун

Слики од истерувањето (егзодусот) на оние кои никогаш не постоеле од градот каде што никогаш ги немало.

Постирано во 19.2 Грчки (само слика)

1821+_Грчки Премиери од албанско потекло

Некои од првите грчки премиери познати дека биле од албанско потекло. Подоцна со хеленизацијата изгубена е трагата на претопеното (асмилираното) албанско (арванитско) население.

Постирано во 12.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

1900+_Солун домородни Македонци

На слика од почетокот на 20 век наведено е дека се работи за ДОМОРОДНИ Македонци ВО СОЛУН..

Постирано во 10.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

Склавините господари на Пелопонез

Веќе во осмиот век Склавините биле господари на поголемиот дел од Пелопонез и во голема мера го пополнувале Источното Римско Царство.

Постирано во 19.2 Грчки (само слика)

Одисеја Елитис – за опасноста од чепкање на грчките табуа