Правила на Насловување

Начин на насловување на написите според дадениот редослед.

Примери за насловеност
-200- « 1878_Edson Clark – “The Races of European Turkey” (London), Pg. 20-22
-225 « 1878_Edson Clark – “The Races of European Turkey” (London), Pg. 20
1878.12.25_Едсон Кларк – „Расите од Европска Турција“, стр. 20
1878_Едсон Кларк – „Расите од Европска Турција“

По редослед

 • Знак за ера:
  знакот – пред датумот значи стара ера;
  за нова ера нема знак;
 • Датум на времето за кое се однесува пишуваното раздвоено со точки:
  година.месец.датум;
 • Знакот на распон:
  знакот – после датумот значи од тој датум наназад;
  знакот + после датумот значи од тоа време нанапред;
 • Знакот « за раздвојување на датумот на времето на кое се однесува со датумот на создавање на изворот;
 • Датум на создавање на изворот раздвоено со точки: година.месец.датум;
 • знакот _ за раздвојување на датумот на создавање на изворот од авторот;
 • Име на авторот обзнанител на податокот;
 • Знаците празно место – празно место за раздвојување на авторот од делото во кое е објавено;
 • Знакот ” или „ како отворено заградување на делото;
 • Името на делото каде податокот е објавен;
 • Знакот ” или “ како затворено заградување на делото;
 • Знаците , празно место за раздвојување од местото на објавување на делото;
 • Знакот ( за отворено заградување на местото на објава на делото;
 • Име на местото каде делото е објавено;
 • Знакот ) за затворено заградување на местото на објава на делото;
 • Знаците , празно место за раздвојување од страницата на делото;
 • Скратеницата p или с за страницата на делото;
 • Број на страницата од делото;
 • Знаците , празно место за раздвојување на повеќе страници од делото или знакот – за распон од која до која страница;

* Она кое недостасува се изостава (датум, дел од датум, автор, место на објава, страница…)