1945.05.21_Решенија за македонската азбука

Влада на Демократска Федеративна Македонија, решение за македонската азбука.

Од истиот ден пренесено решение од окружниот просветен оддел при НОО Битола за користењето на македонската азбука во основните училишта.