1938_Павел Шатев, Петар Делииванов, Божин Проданов – обраќање до светската јавност

„… Македонската општественост, открмена и израснала с борбите на своја народ, разксан от “миротворците” меѓу балканските држави /Србија, Грција и Блгарија/, е с разбунтувана свест от судбата му, КОЈАТА МУ ОТНЕ ДАЖЕ И ОНИЈА КУЛТУРНИ, ПРОСВЕТНИ И ДУХОВНИ ПРАВА, КОИТО БЕШЕ СИ ИЗВОЈУВАЛ ПРЕС СУЛТАНСКИЈА РЕЖИМ.

Новите владетели на Македонија днес преследват не само носителите на македонската идеја за национална, икономическа и политическа свобода на Македонија, а и името на македонец; те систематически се стремјат да заличат половин вековната национал-освободителна историја на Македонија, изпастрена с епични подвизи, герои и светци. …“

Посочил: Пољакот од Македонија