1908_Крсте П. Мисирков – ‘Белешки за јужнославјанската филологија и историја’

Белешки за јужнославјанската филологија и историја“ – Крсте П. Мисирков (1908)
Неретко, бугарските пропагандисти ја посочуваат статијава како доказ за наводната „бугарштина“ на Мисирков… но, како и обично, сами си пукаат во нога. Имено, тукa Мисирkов всушност нагласува дека НАЗИВОT ВУЛГАРИ НЕ Е НАРОДНО (етничко) ИМЕ, односно дека е ПОЛИТИЧКИ НАЗИВ.

Во една од забелешките на крајот од статијата, тој вели:
– „ Под зборот „Словене“ јас го подразбирам етничкото цело, славјанскиот народ, коишто од крајот на IX век си го заменилe народното име „Словена” е името „Болгари”; под зборот „Славјани” се подразбираат славјанските народи општо, вклучително и Болгарите (поточно Словените).“