1941-1945_Македонски партизански единици од НОБ

• дел од одредот Даме Груев, 1942 година •

 

• дел од одредот Даме Груев, 1942 година •

 

• дел од одредот Димитар Влахов, 1942 година •

 

• дел од одредот Димитар Влахов, 1942 година •

 

• дел од одредот Димитар Влахов, 1942 година •

 

• дел од одредот Јане Сандански, 1942 година •

 

• дел од одредот Гоце Делчев, 1942 година •

 

• дел од одредот Гоце Делчев, 1942 година •

 

• дел од Шарпланинскиот одред, 1943 година •

 

• I Егејска Ударна Бриграда – дефиле во Битола •

 

• I Егејска Ударна Бриграда – дефиле во Битола •

 

• I Егејска Ударна Бриграда – дефиле во Битола •

 

• I Егејска Ударна Бриграда – дефиле во Битола •

 

• 1943.08.18_Батаљон ‘Мирче Ацев’ •

 

• 1943.09.12_Батаљон ‘Мирче Ацев’, Кичево •

 

• дефиле во Скопје, 1944 година •

 

• дефиле во Скопје, 1944 година •

 

• дефиле во Скопје, 1944 година •

• дефиле во Скопје, 1944 година •