1894_Петер Ш. Берковски – ‘Из воспомнинијата ми’

„… Ќе ми даваш пари, ќе станам бугарин …“

Мнозина бугарски преродбеници запишале дека „бугарштината со пари се купува“. И тоа трае речиси 2 века.