1915_Александар Цанков – ‘Годишник на Софискиот Универзитет’

„… од народностите кои го составуваат Балканскиот полуостров ‘Турци, грци, бугари, власи, срби, албанци, куцовласи и македонци …“

проф. Александар Цолов Цанков