1915_Македонско-Одрински борци, Софија

Кога било потребно за да се привлечат Македонците за учество во Прва Светска војна, повикот во софиската штампа е со: „О, виј Македонци, Александрови потомци“