1986_БАН, Софија (за бугарската пропаганда)

„…бугарските националисти-револуционери се стремеа да побудат и поткрепат меѓу Македонците чувство на национална истоветност со Бугарите и со радост го примаа секое Македонче, способно да стане агитатор на бугарската национална идеја во Македонија …“