1833_Милован Видаковиќ – ‘Љубезна сцена’

Зачетникот на српскиот роман Милован Видаковиќ го изразил претежното мислење од тоа време за  Македонците и Грците како два различни народа.