1754_Црногорски Митрополит Василиј Петровиќ писмо до рускиот гроф Шувалов

Црногорскиот митрополит како „смирен пастир на својата татковина на народот црногорски“ пишува писмо до рускиот гроф Шувалов дека „Албанците, Македонците, Бошњаците, Србите и Бугарите, сметајќи на заштита на Русија, ќе останат во својата вера, а доколку Црна Гора биде уништена и тие ќе ја изгубат надежта и ќе примат муслиманската вера.

Во текот на својот живот митрополитот Василиј Петровиќ – Његош (1709 – 1766)  ја напишал „Кратката историја на Црна Гора (Москва, 1754), „Пофалба за Немања“, како и две кратки истории за Црна Гора, кои останале во ракопис. Покрај овие дела, прифатено е дека неговото допишување има и одредена книжевна вредност. За нас е важно дека во нив го спомнува Македонците и Македонија.