1690.04.26_Leopold I, Austrian Emperor, letter

Проглас и заштитни писма од Леополд ПРВИ.
Поттикнувачи на неговото издавање биле Марко Крајда, родум од Кожани и Димитри Георгија Поповиќ, родум од Солун. Во писмото меѓу другото, се изјавува: македонскиот народ во целост го примаме во секој еден поглед благонаклоно под наша царска и кралска заштита“.На 31 мај 1690 императорот издал уште едно писмо, со кое ја проширил својата заштита на населението на Македонскиот Полуостров. Меѓутоа Македонија одново станала длабока провинција на Османската империја, па прогласот и заштитните писма на австрискиот император не можеле да имаат некое позначајно дејство врз положбата на македонскиот народ.
“… I inform you that both MACEDONIANS: Dimitar Georgi Popovik from Salonike and Marcus Craida from Kozani, we have received convictions that the MACEDONIAN people, with respect, organized our Justice”…
Protective Letter to the Macedonians by the Emperor Leopold I. The letter states, inter alia: … “We fully accept the Macedonian people in every respect kindly under our imperial and royal protection. …“