1888_Љубомир Миљковић – ’Отаџбина – бугарске школе у Македонији‘

„… Најпосле има уште една појава која не може да се испушти од очи. Тоа е стремежот на Македонците да си останат свои на своето… И оваа стремеж почна да се буди, особено поради спротивставеноста меѓу бугарскиот и македонскиот говор и меѓу бугарскиот и македонскиот карактер, уште од времето кога бугарската пропаганда почна премногу грубо и преостро да ги напаѓа македонските особености во името на големо-бугаризмот. …“

Посочил: Пољакот од Македонија