1719_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome V. Nro. 5. Page. 17. Carte geographique de L’Asie Mineure’, Amsterdam

Македонија од Егејско до Јадранско Море. Исцртана граница со соседите Грција и Тракија

Извор: Збирка David Rumsey