-0484 – -0425_Земјописна карта за времето на Херодот

 

Македонија.., Тесалија… Во тоа време за Херодот територијата под Тесалија не е вредна ниту за да биде именувана.

Извор: Збирка David Rumsey