0600+_Фредегариевата Хроника (првата половина на VII век)

Македонците спомнати меѓу тогашните народи и племиња:  меди, албани, дардани, армени, македони, холи, кордени… траки, илири, хелени..