1912 « 1921_T. Alford Smith, B.A. Lond, F.R.G.S. – ’A geography of Europe‘, London

„… Меѓу расите кои сѐ уште се под турско владеење може да се споменат Албанците и Македонците …“

Посочил: Пољакот од Македонија