1925.04.12_The Mansfield News

Во статија инспирана од Македонците во Менсфилд, (САД) може да се види несомненото македонско национално чувство (1925 г). Никој ниту спомнува, ниту помислува на Срби, Бугари…

„… 500 години Македонија беше под владеење на турските султани. Потоа, дојде војната и како резултат на поделбата на засегнатите земји со промена на владеењето за Македонија, каде што Александар Велики некогаш го држеше преминот на Термопилае …“

„… For 500 years Macedonia was under the rule of the Turkish sultans. Then came the war and the resulting dividing of the dependent countries with a change of rulership for Macedonia, where Alexander the Great once held the passage of Termopylae …“

„… Ecclesiastical organizations in the United States exist for Albanians, Bulgarians, Belarusians, Carpatho-Rusyns, Greeks, Macedonians, Romanians, Russians, Serbians, Syrians, and Ukrainians …“