1200+_Roger Bacon

Роџер Бејкон ја опишува земјописната местоположба на Македонија во 13. век. При тоа, тој јасно ја издвојува Македонија – земјата на Антигон, Филип и Александар Велики, и Македонците, од татарскиот принципат Мала Бугарија (источен Балкан), каде јазикот е ист со оној на суровите Бугари „Сарацени“ во Голема Бугарија (кај р. Волга).