1770_Tobias George Smollett – ’The Critical Review or Annals of Literature‘, London

1770_Tobias George Smollett - ’The Critical Review or Annals of Literature‘, London
Во средновековно книжевно дело Македонците наведени како самостоен народ.

„… Медејците, Асирците, Персијците, МАКЕДОНЦИТЕ, Грците, Римјаните, Готите, Турците и други биле своевремено највеликите и најништожните народи во светот. …“

1770_Tobias George Smollett - ’The Critical Review or Annals of Literature‘, London

 

Посочила: DragonGirl