1981_Веселин Бешевлиев – ‘Прабугарските епиграфски споменици’, с17-18, (БАН)

Нејасно е зошто останал називот Бугари, Бугарија, при толку мало учество на турско-татарската прабугарска култура во склопот на претежното словенско население со словенска култура.