1936-1975_Историскиот нацизам во грчкото општество

ГРЧКИ НАЦИЗАМ

Податоци за длабочината на нацизмот во грчкото општество низ историјата.

Види повеќе…

• 1936.08.04 Грчкиот премиер Метаксас го укинува партискиот плурализам •

• 1936 Грчкиот премиер  Метаксас пред грчкото собрание •

 

• 1936.09. Грчкиот премиер и диткатор  Метаксас со Јозеф Гебелс •

• 1936_Грчката полиција од режимот на 4ти Житар •

 

• 1936_ЕОН – Грчката фашистичка младина на Метаксас •

• Грчко пронацистичка соработка •

 

• 1941 Грчка соработка со окупаторот (види повеќе…) •

 

• 1938 Грчка книга во прилог на нацистичката идеологија (види повеќе…) •

 

• 2004.03.12_Markos Vallianatos – ‘The untold History of Greek Collaboration with Nazi Germany (1941-1944)’ (види повеќе..) •