1857-1858 « 1988_Richard Clogg – ‘Parties and Elections in Greece’

Сведоштво дека во Грција, пред западното замешување, Хеленизмот не бил сметан како основа за национално поврзување во државна организација.