Tag: називот Бугари

Posted in А18.1 Слика и посока

1970_Й. Иванов – ‘Български старини из Македония’, БАН

  Уште еден средновековен извадок од бугарски извор кој укажува дека православните Славјани општо биле нарекувани Бугари. Бугарските кнезови војувале против Солун. Меѓу нив како бугарски кнез е наведен и Десимир Великиот Кнез Моравски.   Слободен македонски превод: „… Бугарите…

1000~ « 1955_Stilpon P. Kyriakides - 'The northern ethnological boundaries of Hellenism', p37, Thessaloniki
Posted in А* Избор А6.1 Слика и посока

1000~ « 1955_Stilpon P. Kyriakides – ‘The northern ethnological boundaries of Hellenism’, p37, Thessaloniki

Грчко толкување за поширокото над еднонационално значење на зборот “Бугари” и за “бугарството” на цар Самоил и неговите поданици. „… Додека за времето на владеењето на Симеон, Драгувитите, Струмјаните и општо сите Склавинии беа јасно одделени од Бугарите, за време…

1918_Winifred Gordon - 'A Woman in the Balkans', p115
Posted in А8.1 Слика и посока

1916_Winifred Gordon – ‘A Woman in the Balkans’, p115

Западен независен извор потврдува дека именувањето на Македонците како Бугари бил политички, а не народносен израз.   „… Македонија која Бугарија толку долго ја посакува и заинтригира е населена од словенска раса. Навистина, има многу Бугари кои емигрирале и се…

Извори за името Бугари
Posted in А18.2 Само слика

Извори за името Бугари

1971_БАН - 'Бугарски етимолошки речник', т1, с99, Софија
Posted in А18.1 Слика и посока

1971_БАН – ‘Бугарски етимолошки речник’, т1, с99, Софија

Името „Бугарин“ етимолошки се поврзува со зборот „бул“ од турско потекло.

1711_Средновековен запис за Оногундури изворното име на Бугарите
Posted in А10.2 Само слика

1711_Средновековен запис за Оногундури изворното име на Бугарите

Бугарите самите себе си се нарекувале Оногундури или Оногури. Според повеќе средновековни извори, вистинското име на Татаро-бугарите било Оногури или Оногундури. Оногури е ЕНДОНИМ (самонарекување), а „Бугари“ или „Вулгари“ е ЕГЗОНИМ (онака како другите ги нарекувале). Во случајов Византијците кои…

1894_Марин Дринов - 'Византијски Временик'
Posted in А* Избор А5.1 Слика и посока

1894_Марин Дринов – ‘Византијски Временик’

  „…Ние знаеме за едно сведоштво, кое покажува, дека и во следните (подирните) векови, Бугарите биле познати меѓу Грко-Римјаните како Македонци…“ „…Император Василиј Македонски родоначелник на македонската историја…“ „…а го нарекуваат Македонски затоа што по народност тој не бил ниту…