1859.01.08_Константин Миладинов до Георги Раковски, писмо

1859.01.08_Константин Миладинов до Георги Раковски, писмо-01

“… Господине Г. С. Раковски!

Ние Македончината, недавна овде дојдени, неожидано полуучихме Вашето писмо, полно от искрена и горешта љубов кон отечеството ни.

Познакомството со Вас ја слагам (читам) голема за мене радост и счастие. Ја многу сум слушал за Вашето вестрашно стремление кон општата полза, за Вашите трудови… Узнаваештем Вашето желание, за да се знакомите со македонското наречие… И ја имам многу македонски песни, кои сакам да ги издадам малко подоцкна, зашто сега не ми позвољават обстојатељствата…

К. Миладинов …”

Македониум, Антологија на македонската национално-политичка мисла, Дневник, Скопје 2003, стр. 9-10

 

Посочил: Портал Македонска Нација