СКОРЕШНИ НАПИСИ

1916.01.01 - 1919_George Soteriadis, University of Athens
Posted in 9.1 Слика и посока

1916.01.01 « 1919_George Soteriadis, University of Athens

Грчки респективен автор потврдува силно присуство на Македонски Славјани во Беломорска Македонија разликувајќи ги од Бугарите. Извор: Achilles Delta

1996.03.01_Lambert Schneider, Christoph Höcker - 'Griechisches Festland'
Posted in 16.1 Слика и посока

1996.03.01_Lambert Schneider, Christoph Höcker – ‘Griechisches Festland’

„… Есенцијално својство на Македонското распространување (експанзија) во втората половина на 4тиот век пред Христос се состоела од спојување (интеграција), дури и впивање (апсорпција) на странските претежно ориентални култури на освоените области и нивна преобразба во некаков вид на светска…

Posted in 13 Македонски сведоштва

Ѓорче Петров

• 1898.12 статија: „Кој го ослободи Крит“ во „Бунтовник“ бр1. стр.2-3 • Македонецу со билначе ли чекаш да ти јават дека си слободен или со тапан да ти подумкаат под увото? Верувај дека ѕверот, твојот тиранин нема да се откаже…

1903.08.11_The New York Times - Christians in Turkey
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.08.11_The New York Times – Christians in Turkey

„… Македонците претежно народ од земјоделци и работници не бараат независност туку автономија – право да се управуваат себе си да имаат глас во нивното сопствено владеење. …“ Посочила: DragonGirl

1854_C.D. Yonge - 'Deipnosophists‘ (literally translated), London
Posted in 16.1 Слика и посока

1854_C.D. Yonge – ‘Deipnosophists‘ (literally translated), London

Исечокот зборува дека древните писатели и поети и тоа кои настојувале дека користат чист грчки јазик се користеле со персиски именки, но исто така имитирале ‘македонски изрази’.   „… I use the language of the natives habitually; for among the…

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

2000_Тим Даули – ‘Библейский Атлас’, Российское Библейское Общество, Москва

Македонија во библиско време јасно одвоена како посебна земја во сите земјописни карти низ книгата „Библиски Атлас“ од писателот Тим Даули објавена преку Руското Библиско Друштво.     Извор: Портал ИИсуса Христа

1911_H. W. Fulford - ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge
Posted in *Избор 16.1 Слика и посока

1911_H. W. Fulford – ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge

Во книгата на повеќе наврати се опишува посебниот однос кој апостол Павле го имал кон македонските цркви и македонските христијани. „… Писмата до Тесалијците и до Филипјаните очигледно покажуваат дека св. Павле Македонците ги сметал за посебно привлечни. Тој ги…

1909.06.03_The Mail Milford, Milford Iowa, p4
Posted in 11.1 Слика и посока

1909.06.03_The Mail Milford, Milford Iowa, p4

Султанот Абдул Хамид извршил голем број на убиста при што „… Бугари, Румелијци, Црногорци, Срби, Македонци, Грци, Албанци Христијани и Ерменци сите ја почувствувале жештината на Абдул Хамидовата страст за крв …“ Посочила: DragonGirl

1770_Tobias George Smollett - ’The Critical Review or Annals of Literature‘, London
Posted in 16.1 Слика и посока

1770_Tobias George Smollett – ’The Critical Review or Annals of Literature‘, London

Во средновековно книжевно дело Македонците наведени како самостоен народ. „… Медејците, Асирците, Персијците, МАКЕДОНЦИТЕ, Грците, Римјаните, Готите, Турците и други биле своевремено највеликите и најништожните народи во светот. …“   Посочила: DragonGirl

1806_Domenico Alberto Azuni, William Johnson - ’The Maritime Law of Europe‘, New York
Posted in 10.1 Слика и посока

1806_Domenico Alberto Azuni, William Johnson – ’The Maritime Law of Europe‘, New York

Древните Македонци наведени како самостоен народ. „… Без поддршка на историјата, човековиот род ќе ги заборавел имињата на Асирците, Египќаните, МАКЕДОНЦИТЕ, Грците, Картагинците, Римјаните, и многу други силни држави, кои некогаш биле светски играчи, сега потонати, расчленети, претворени во шуми,…

Posted in 18.3 Бугарски (само посока)

1945.02.27_Влада на НР Бугарија – Дръжавен вестник (6та јазична кодификација), Софија

Шест месеци после македонската кодификација, Бугарија по шести пат ги изменува и прекодификува бугарските јазик и писмо. Службено објавено во „Дръжавен весник“, Софија. Така исфрлени се дотогаш користените старославјански букви: Ѕ ѕ, Ѣ ѣ, Ы ы, І і, Ї ї,…

1854_Johann Georg von Hahn - 'Albanesische Studien'
Posted in 15 Странски сведоштва

1854_Johann Georg von Hahn – ‘Albanesische Studien’

„… Современите Македонци се древни домородци на Балканот. Тие овде опстојуваат како одвоена славјанска група како плод на изолацијата од другите славјански групи и во подолг историски период сочувале најстари облици од древниот славјански јазик користен од Пелазгите, Венетите, Готите,…

1912.01.08_The Indianapolis Star, Indiana, p12
Posted in 11.1 Слика и посока

1912.01.08_The Indianapolis Star, Indiana, p12

Учество на повеќе националности во прославата на Божик во Домот на Доселениците. Меѓу кои се споменуваат и Македонците. „… Претставници на националности кои присуствува беа Романци, Македонци, Срби, Грци, Руси, Бугари, Црногорци и Албанци. …“ Посочила: DragonGirl

1911.01.26_The Cedar Rapids Evening Gazette, Cedar Rapids, Iowa, p12
Posted in 11.1 Слика и посока

1911.01.26_The Cedar Rapids Evening Gazette, Cedar Rapids, Iowa, p12

Во новинарскиот напис се навестува доаѓање на поголем број доселеници од Русија и балканските држави. „… Тие ќе бидат најмногу Руси, Срби, Хрвати, Македонци, Словаци и Грци …“   Посочила: DragonGirl

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10

„… Варшавскиот Сојуз вели дека Пенсилваниско претпријатие ќе најде цела војска од Македонци, Грци, Италијанци, Сиријци и Бугари во тоа место и се припрема за нив да изгради дом (работнички дом н.з.) за да спијат и да се хранат веднаш…