1880_Ѓорѓија Пулевски – Славјанско-Населениски-Македонска Слогница Речовска, Софија

1880_Ѓорѓија Пулевски - Славјанско-Населениски-Македонска Слогница Речовска, Софија

“… Написана је по славјански-маќедонско нареченије за да ја разбирајет сви полуострофски Славјани …“

Дел I-ви

За от 131-ва год. по потопот вселенски до 900 год. пред Христа

Книга I-ва

ДО 900 ГОД. ПРЕД ХРИСТА

Токо маќедонски-славјанска историја оту се зафаќат уште от 131-на година по вселенскијот потоп… даже до 900 год. пред Христа, даже се плодиле и насељјавале Македонци, едо време је.

2-ро. А от 900 год. пред Христа до 148 години пред Христа имале свои особити цареви и своје царствено правленије даже (и) под Римјани потпаднале, друго време је.
3-ќо. А от 148 г. пред Христа даже до 395, г. по Христа, като се оделило римското царство на два дела, треќо време је.
4-то. А од 395-та до 1360 г. по Христа даже Турци во Маќедонија, четврто време је.
5-то. А от 1360-та, като завладале Турци над Маќедонија тики даже до настојашто време до сега, пето време је…
… А от 990 г. пред Христа даже до 148 години пред Христа Маќедонци имале 83 цара од свој народни владетели…”

Посочил: Блаже Ристовски – Ѓорѓија М. Пулевски, Одбрани страници, Скопје 1974, стр.215-1216, 218, 221.