1857.07_Цариградски весник

1857.07_Цариградски весник

„… Ние спознаваме дека тој (Партениј Зографски) што не’ советува во ’Ц. Весник’ да го воведеме членот о, нему ако му се гледа противен стариот член тъ, тогаш такво ќе му се види и личното местоименување азъ и помошниот глагол щѫ щешъ ще. Нему поправилно ќе му се види ЈА наместо азъ, ќе (како што пишува) наместо щемъ и др. коишто се изрази својствени за српскиот јазик. …“

 

Посочил: Види Види