1871.01.24_Весник “Maкедонија”, Цариград

1871.01.24_Весник “Maкедонија”, Цариград

Димитар Василев Македонски бил приврзаник за бугарската национална идеја (a веројатно така се штител па внимателно говорел, за да не биде прогонуван), па вели дека не постои македонски национален сепаратизам, дека “Македонците ce бугари” (национално).

Но тој му противречи на Славејков за уште нешто:
„… Дека старите Македонци никогаш не исчезнале; т.е. “да си ја поднаучи историјата” и да не се обидува да им го оспори древното минато на денешните Македонци, бидејќи тоа е дел од нивниот етнички и културен идентитет …“