1873_Бугарско Книжевно Дружество – ’Периодическо Списание‘, кн7-8

1873_Бугарско Книжевно Дружество - ’Периодическо Списание‘, кн7-8

Бугарското Книжевно Дружество (претходник на Бугарската Академија на Науките) во 1873 година ќе биде свесно за длабочината на јазичните разлики и ќе се произнесе дека Македонците никогаш нема да се согласат во своите говори да ги користат темните вокали кои се својствена одлика на бугарскиот јазик. Така што запишале: „… А Македонецот никогаш нема да се согласи да ги пишува тие зборови така, …“.

 

Посочил: Macedonian Agema