1901.07.01_весник ‘Женски Глас’, бр.20, Софија

1901.07.01_весник 'Женски Глас', бр.20, Софија

„… Таа го прочита повикот од бугарските и македонските женски друштва и напишаниот збор на г-ѓа Сакзова. Во тој збор, се даваше кратко но јасно оцртување на Македонија и нејзиното население, се искажуваше желбата на вистинските воини за македонското дело – Македонија на Македонците. …“

Посочил: Пољакот од Македонија