1859 _БАН – ‘Гласник’ кн. VIII, с15-16

Покрај сите прикривања при обработката на старите материјали се случува да не може да се избегне некој податок кој ја потврдува вистината на македонското гледиште.

Така во овој документ на Бугарската Академија на Науките се тврди дека во неколку извори се зборува за автобиографска белешка на св. Кирил Филозоф каде стои дека ја нашол АЗБУКАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЛОВЕНИ. Што било заведено во повеќе преписи меѓу кои и бугарски книги од 1859 година.